<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
All posts

7 Tips Om Priskommunikation För Företag

7 Tips Om Priskommunikation För Företag

Att kommunicera ditt pris på ett effektivt sätt är lika viktigt, om inte ännu viktigare, som att bestämma ditt företags övergripande prisstrategi. Det är en aktivitet som bör stödja din valda prisstrategi eftersom den är viktig för hur mycket vinst ditt företag gör.

Företag måste ha någon form av vägledning kring hur man kommunicerar ut priser både till sina kunder och till sina egna partners och anställda. Att veta hur du ska presentera ditt bestämda pris är lika ovärderligt som att välja rätt pris för din produkt eller tjänst. Att förstå köparpsykologi är viktigt när man kommunicerar ett pris. Priser tenderar att kommuniceras dåligt eftersom företag ofta felaktigt ser kundernas önskan om tydlighet och säkerhet som ett sätt att kräva ett lågt pris för en viss produkt eller tjänst. Men eftersom priset är en av komponenterna i värdet är det viktigt att kommunicera detta effektivt. Om kunderna ser att de får värde för pengarna kommer de att förbli lojala trots prisökningar.

Här är sju tips till företag på hur de kan förbättra sina priskommunikationsmetoder.

Pris och kostnad är två olika saker

Generellt sett är kunder inte intresserade av hur många timmar som lagts ner på att göra en produkt eller en tjänst. Kunderna bryr sig mer om värdet de får från produkten, som kommer i form av en lösning på ett problem. Denna lösning kan vara något som att spara pengar, minska risker, eller något som gör en del av kundens liv enklare. Om en kund inte känner att de får ett högt värde av produkten blir de mer motståndskraftiga mot ett högre pris.Därför är det viktigt att undvika att nämna varor och/eller materialkostnader och att istället fokusera på de förmåner kunden får. Till exempel kan vikt läggas på kundservice, hög kvalitet på dina produkter eller tjänster, eller nya och förbättrade produktfunktioner.

Undersök kunders och klienters betalningsvilja

Som nämnts ovan är kunder och klienter villiga att betala för värde. Betalningsvilja mäter en köpares motivation att köpa en produkt samt hur mycket kunden maximalt är villig att betala. Det pris som en kund är villig att betala för en produkt eller tjänst korrelerar direkt med deras uppfattning om värdet som kommunicerats fram. Denna uppfattning om värde påverkas av faktorer som varumärkets igenkänningsfaktor och värdepropositioner. Företag kan förbättra sin förståelse av kunders villighet att betala genom att vara empatiska mot sina mål och krav för vissa produkter och tjänster.

Var konsekvent med det kommunicerade priset

Företag lägger ner mycket tid och pengar på att bygga upp ett gott rykte som hjälper dem att etablera sig som experter inom en viss bransch. Ett starkt och positivt rykte är förknippat med att locka till sig nya kunder och detta rykte är beroende av att företaget är konsekvent i sin prissättningsmetod. Bristande konsekvens gällande prissättning kan underminera värdepropositionen som ett företag har skapat. Om ett företag har marknadsfört sin produkt eller tjänst för att rikta in sig på ett marknadssegment med högt värde, måste företaget matcha det med ett pris som passar ihop med dess mål.

Var medveten om olika typer av köpare

Även om företag vanligtvis är kosekventa med hur de kommunicerar ut priset på sina produkter betyder det inte att de inte kommer att möta ett brett spektrum av olika sorters kunder. Dessa olika kunder kan vara lojala mot ett visst företag, eller så kan de leta efter de bästa erbjudandena på marknaden. Det är viktigt att få en god förståelse av värde och hur det uppfattas a olika typer av kunder eftersom detta gör det möjligt för företagen att förbereda sig och att övertygande kunna kommunicera produkt- eller tjänstevärde till den specifika publiken.

Betona tydlighet

Kunderna är intresserade av det värde de får från en produkt, och det betyder att de även är intresserade av de olika komponenter som utgör en del av priset på en produkt. Företag bör därför bryta ner produkten och vara tydliga med de olika komponenterna i den för att rättfärdiga priset.

Öka värdeuppfattningen

För att kunder ska förstå värdet av det arbete som ett företag utför måste företaget förklara och motivera hur deras produkt eller verksamhet är annorlunda och bättre än det som konkurrenterna erbjuder. Företaget måste också kommunicera de förmåner som kunden får om den köper företagets produkt eller tjänst.

Företag bör formulera fördelarna med den produkt/de tjänster de erbjuder till sina intressenter. En beskrivning av fördelarna som en potentiell kund får, istället för bara en lista över produktens funktioner, översättas till resultat som ges snarare än att bara fokusera på fakta. Följande frågor är viktiga att ta hänsyn till när du kommunicerar värdena på den produkt du erbjuder:

Vad letar kunden efter/vad vill de uppnå?

Vilka förmåner kan mina kunder få?

Vad är syftet med min produkt eller tjänst?

Varför är funktionerna i min produkt/tjänst bättre än mina konkurrenters?

Kommunicera potentiella prisändringar

Priset som ett företag har på en produkt eller tjänst är det som kunden betalar. Prisförändringar inträffar av olika skäl, men dessa ändringar måste meddelas till kunder snabbt och tydligt. Om ett företag väljer att ändra priset på sin produkt eller tjänst måste den produkten eller tjänsten ompresenteras. Att inte göra detta kan leda till negativa resultat från kunder. Nyckeln till att få lojala kunder är att skapa förtroende. Därför är det viktigt att skapa öppenhet och att vara så transparent som möjligt gentemot dina kunder. Detta inkluderar att informera kunder om prisökningar så snart du kan eftersom det visar på pålitlighet och kommer att stärka relationen mellan dina kunder och ditt säljteam.


Lär dig mer om insikter om betalningsvilja på vår hemsida. Insikter om betalningsviljan bland dina kunder kan fås snabbt och enkelt med PriceBeams lösning. Boka en Demo.